5. Vurdering av tilbud og ressurser

Når kartleggingsarbeidet er gjort, kan vurderingsarbeidet starte. Følgende ni punkter er ment som forslag til et bakteppe for de vurderingene som skal tas.

 1. Tilbudene skal kunne gis i lokal- / nærmiljø
 2. Tilbudene skal være et tverretatlig ansvar
 3. Tilbudene skal representere tilbud på ulike nivå slik at behov som er tilstede kan dekkes, og at kontinuiteten i den enkelte barn eller unges utvikling kan sikres
 4.  Tidlig innsats
 5. Sammenhengende innsats
 6. Selvstøttende innsats (at tilbudene bidrar til å utvikle selvstendighet) (Schulzh Jørgensen 1991)
 7. At de innlemmes i en funksjonell sammenheng
 8. At brukerne kommer til ordet
 9. At det legges vekt på større gjensidighet mellom bruker og hjelpeapparat
 • Vurdering
 • Hele metoden