Om Modellen

er en metode og et dataverktøy som skal bidra til tverretatlig samarbeid knyttet til det forebyggende arbeid blant barn, unge og deres familier i landets fylker og kommuner.

Nettungen er en modell for koordinering og drift av det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet sentralt i et fylke og lokalt i kommunen. Den er i utgangspunktet utviklet i et samarbeid mellom Fylkesmannen i Buskerud, 12 kommuner i dette fylket og NOVA tilpasset kommuner og fylker. Modellen er videreutviklet til å omfatte tilbud fra regionsnivået og frittstående organisasjoner i samarbeid med organisasjonen Voksne for Barn, Regions-BUP Nord i Tromsø, deltakende kommuner og involverte fag- og ekspert-områder.

I Nettungen-modellen er området psykisk helse inkludert som en integrert del av modellen. Dette betyr at tilbud rettet spesielt mot Barn i risikosoner og diagnosegrupper kan kartlegges, fremvises og ses i sammenheng med øvrige tilbud i Nettungen. Organisasjonen Voksne for Barn og Nova har stått sentralt i dette utviklingsarbeidet. Metoden tilknyttet Psykisk helse er beskrevet nærmere i Oppvekstbanken.

Modellen og dataverktøyet fokuserer på samarbeid mellom forskjellige fagområder og nivåer i forvaltningen. Metodedelen av Nettungen beskriver et opplegg for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i tillegg til samarbeid på tvers av nivåer. Verktøyet tilrettelegger for deling av informasjon mellom etater, seksjoner, kommuner, fylker og organisasjoner. Tilbudet er den sentrale informasjons-enheten, og den mange-artede bruken av tilbudet er ivaretatt gjennom strukturene i verktøyet, blant annet ved synliggjøring i relevante sammenhenger. Det interkommunale samarbeidet synliggjøres også i og med at mange kommuner faktisk deler på tilbud og ressurser.

Verktøyet er en todelt, internettbasert applikasjon. Det finnes en intern applikasjon som er tilrettelagt for kartlegging og drift av tilbud i en organisasjon (kommune, fylke, region, stat, frittstående organisasjon). Nettungen.no - som er den eksterne applikasjonen - gir muligheter for publikum, saksbehandlere og andre interesserte til å finne frem til spesifikke tilbud eller oversikter for kommuner, fylker, regioner, stat eller organisasjoner. Verktøyet er enkelt å bruke og gir god oversikt over tilbud og tilknyttede ressurser. Verktøyet driftes via abonnementsordning for medlemmer.

 • En tverretatlig koordineringsgruppe etableres og får hovedansvaret for det forebyggende arbeidet rettet mot barn og ungdom, inkludert kartleggingsarbeidet.
 • En kartlegging av tilbud og ressurser lokalt i kommunen og regionalt.

Nettungen-modellen representerer et fundament for et tverretatlig samarbeid som er formalisert og forankret. Dette samarbeidet kan være med på å skape kontinuitet og oversikt i det forebyggende arbeidet knyttet til barn og unge. Det legges vekt på å skape et samarbeid som fungerer godt og som de invovlverte opplever å dra nytte av.
Modellen skal legge tilrette for et funksjonelt tverretatlig samarbeid

For at kommunen skal kunne legge grunnlaget for et godt tilbudsapparat er det nødvendig å ha en oversikt over de tilbud og ressurser man har til rådighet. Derfor blir kartleggingen en prioitert oppgave for den tverretatlige koordineringsgruppen.

Kartleggingen foregår på de tre nivåene:

 • Tilbud til alle
 • Tilbud til de som trenger mer støtte
 • Hjelpetilbud
Disse tre nivåene visualiseres gjennom Pyramide-rapporten i verktøyet, der "tilbud til alle barn og unge" danner basis i pyramiden.

Nettungen er under kontinuerlig videreutvikling, både når det gjelder metode og verktøy. Mange fag- og ekspert-områder har vært og er involvert i dette arbeidet på forskjellige måter:

 • NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring - Ref Temahefte: "Fra idé til virkelighet, 01/2002"
 • Barne- og familiedepartementet
 • Organisasjonen Voksne for Barn
 • Fylkesmannen i Buskerud
 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 • Regions-BUPen Nord, Tromsø

I tillegg har en rekke kommuner bidratt med konstruktive innspill, samt fagpersonell fra forskjellige nivåer i helsetjenesten.

 • Modellen