Om Metoden

 • Modellen er et egnet verktøy for å koordinere og videreutvikle det forebyggende arbeid i forhold til barn og unges oppvekstvilkår på kommunalt og regionalt nivå
 • Den har en klar struktur for tverrsektorielt samarbeid
 • Den kan tilpasses lokal organisering
 • En kartlegging av tilbud gir:
  • Muligheter for å avdekke behov
  • Muligheter for bedre ressursutnyttelse
  • Og kan være et hjelpemiddel i planarbeid

Metoden er i sin opprinnelse utarbeidet med tanke på tverretatlig samarbeid i kommune og fylke, men kan selvsagt også benyttes av enkelt-kommuner (eller enkeltetater i kommune/fylke), organisasjoner, fylket, regionen eller det statlige nivået. Resultatet av å bruke Nettungen-modellen er bl.a. en synliggjøring av tilbud og ressurser for brukergrupper på forskjellige nivåer, deriblant også publikum.

Det etableres en koordineringsgruppe sentralt i fylkesmannsembetet/regionen med representanter for de som arbeider med barn og unge. Gruppen har et koordinerende ansvar for arbeidet på det regionale nivået. Bla. skal den ha oversikt over tilbud og ressurser som finnes på statlig/regionalt plan. De skal kjenne til føringer og satsningsområder og samordne hendvendelser som går ut til kommunene.
Denne gruppen kan også ha et oppfølgingsansvar i forhold til Nettungens lokale koordineringsgrupper innenfor sitt geografiske område. Faste personer i gruppen vil være ansvarlig for å oppdatere informasjon om statlige og regionale tilbud ved hjelp av Nettungens dataverktøy.

Enkeltkommuner kan benytte seg av metoden uten at fylket er involvert. Gevinsten man kan oppnå er synliggjøring av tilbud og ressurser ut mot de forskjellige brukergruppene, enklere og bedre samarbeid mellom etatene og selvfølgelig interkommunalt samarbeid.

De fleste organisasjoner har allerede et formalisert samarbeid på tvers av avdelinger og fagområder, men trenger kanskje bedre oversikt og målrettet synliggjøring mot fokusgruppen og bruker-kommuner. En organisasjon vil måtte tilpasse metoden til eget behov. Ved å bruke Nettungen vil organisasjonens tilbud gjøres tilgjengelige for kommunene i deres planarbeid.

Gjennom erfaringene med implementeringen av Nettungen i forsøkskommunene, kom det frem at det er visse forutsetninger som bør være tilstede for å starte implementeringen av modellen:

 • Ledelsen må ønske arbeidet med Nettungen, og være villige til at det prioriteres tid til dette arbeidet
 • Ledelsen bør sørge for å spre informasjon om arbeidet som startes opp til alle aktuelle samarbeidspartnere i organisasjonen
 • Den tverretatlige arbeidsgruppen må være etablert og forankret i ledelsen, fortrinnsvis også politisk
 • Gruppen må få et mandat som er i tråd med Nettungens intensjoner
 • Man må sjekke ut om det allerede finnes en gruppe som kan utføre arbeidet med modellen før det etableres en ny
 • Deltagelsen i gruppen må være knyttet til stilling
 • Deltagelsen må være pålagt
 • Det må være akseptert at deltakerne prioriterer tid til dette arbeidet


 • Om metoden
 • Hele metoden