Metoden i korte trekk


Metoden i Nettungen illustreres gjennom Spiralen - som er inspirert av "Kommuner for barn" av Anderaa & Tveiten, 1994. Spiralen viser at utvikling ikke er en lineær prosess fra A til Å, men at hver sirkel i spiralen skaper et nødvendig grunnlag for verdiskapningen i neste trinn.

1. Forankring

 • Forankring i ledelse i form av skriftlig avtale
 • Ledelsen skal sørge for gode rammebetingelser i form av
 • Forholdene skal legges til rette for at arbeidet kan bli utført
 • Det skal settes av tid og ressurser; Oppgavene skal knyttes til stilling, ikke person
 • Arbeidet skal prioriteres
 • Rutiner for tilbakemelding til ledelsen og informasjonsflyt
 • Rutiner for dokumentajon av arbeidet i form av møtereferater
 • Informasjon til alle involverte parter om arbeidet som skal gjøres, inkludert kartleggingen av tilbud

2. Tverretatlig samarbeid

Etablere koordineringsgruppe på alle de nivåer som har ansvar for gjennomføring, evnt benytte en allerede eksisternede gruppe.

Gruppen må ha et mandat der ansvar og myndighet står i forhold til hverandre. Mandatet bør konkretiseres.

3. Utvikling av en felles plattform

Bli kjent med hverandre

Kartlegg likheter, ulikheter, ressurser og styrker hos hveradnre

Finne frem til prinsipper for menneskelig samhandling som er felles og grunnleggende

Finne frem til felles verdier og holdninger i gruppen som kan legges tilgrunn for samarbeidet

4. Kartlegging av tilbud og ressurser

Bli enige om:

Hva skal kartlegges?

 • offentlige tilbud
 • tilbud som gis av frivillige lag
 • tilbud som gis av frivillige foreninger
 • ulike typer foreldrestøttende arbeid
 • grupper
 • veiledningstilbud

Tilbudene skal kartlegges i forhold til ale nivåer i pyramiden:

 • tilbud til alle
 • tilbud il de som trenger mer
 • hjelpetilbud

Felles begrepsapparat

I nettungen norsk kontekst er det allerede utarbeidet felles begrepsforståelse og dette er implementert i applikasjonen. Det finnes derfor et skjema til hjelp for kartleggingen der det fremgår hvilke opplysninger som skal/ kan kartlegges om tilbudet.

Organisering av kartleggingsarbeidet

En person pr etat bør ha ansar for kartlegging innenfor sitt område. Den samme person får også ansvar for å regsitrere/oppdatere tilbudene inn til Nettungen.

Bestem hvem som skal være publiseringsansvarlig. Dette bør være en person pr. koordineringsgruppe og vedkommende har ansvaret for at tilbudene kvalitetssjekkes og publiseres.

Registrering og publiseringsansvaret kan godt organiseres annerledes, dette er bare en anbefalt metode. Poenget er at alle tilbudsområder har en ansvarlig person som skal sørge for at informasjonen om tilbudet legges inn og holdes oppdatert. Og at all redigert informasjon bilr kvalitetssjekket før det publiseres ut til publikum og brukerne.

Det bør lages en femdriftsplan for kartleggingsarbeidet

Kartleggingen skal resultere i en oversikt over den totale tilbudsmengden i kommunen, slik at man har et grunnlag for å planlegge helhetlig i forhold til føringer, lovpålegg og behov.

5. Vurdering av tilbud og ressurser

Vurder tilbudene på grunnlag av:

 • de skal kunne gis i lokal/nærmiljø
 • de skal være et tverretatlig ansvar
 • helheten skal omfatte tilbud på ulike nivåer slik at behov som er tilstede kan dekkes og at kontinuiteten for det enkelte barn eller ungdoms utvikling kan sikres
 • tilbudene skal gi mulighet til tidlig innsats
 • tilbudene skal gi mulighet for sammenhengende innsats
 • tilbudene skal gi mulighetfor selvstøttende innsats, alså gi mulighet til å utvikle selvstendighet

Det bør også legges vekt på:

 • at tilbudene innlemmes i en funksjonell sammenheng
 • at brukerne kommer til ordet
 • større gjensidighet mellom bruker og hjelpeapparat

Vurder gruppens arbeid på grunnlag av:

 • Når kommer vi til kort?
 • Fungerer det terretatlige samarbeidet til beste for barn, unge og familier slik det er i dag?
 • Fungerer tilbudene etter hensikten?
 • Har kommunen beredsskapsplaner på viktige områder?
 • Hvordan blir ressurser og kompetanse benyttet?
 • Hvordan inkluderes barn, familier, brukergrupper?

Juster arbeidplaner, prioriter og tilknytt fremdrift.

6. Videreføring

Planer for hvordan tilbudsdatabasen skal vedlikeholdes og videreføres bør etableres allerede i forankringsprosessen.

 • Metoden kort
 • Hele metoden