4. Kartlegging av tilbud og ressurser

I modellen Nettungen er omfattende kartlegging av tilbud og muligheter i kommunene og i fylket en sentral faktor. Kartleggingen vil gi god oversikt over hva som finnes av tilbud og ressurser, og bidrar dermed til oversikt, helhetlig planlegging og tverrfaglig samarbeid. 

Kartleggingen vil være et hjelpemiddel for å få oversikt over tilbud som finnes i forhold til barn og unge i en kommune, og kan anvendes på flere måter.

Før kartleggingsarbeidet starter er det nødvendig å komme med noen presiseringer. Erfaringene har vist at det er lett å tenke at det er de forebyggende tiltakene som skal kartlegges. Da er det viktig å presisere hva som legges i dette begrepet. For det første ; ordene tilbud og tiltak benyttes om hverandre. Vi foretar en nødvendig presisering ved å si at : Tilbudene er de ressursene en har å spille på, de tilbudene som finnes i kommunen og i fylket som helhet.

Når det settes inn et forebyggende tiltak er det et eller flere konkrete tilbud som settes inn overfor barn/ungdom /familie for å forebygge en uheldig utvikling. Tiltakene blir resultatet av en handling.

Kommunene må ha differensierte tilbud på de tre ulike nivående for å kunne iverksette de beste tiltakene. Det må være mulig å utvikle ulike typer tiltakskjeder.

I Nettungen-sammenheng definerer vi dette begrepet slik :
En tiltakskjede er en kjede av tilbud på ulike nivåer som utfyller og overlapper hverandre, og som dekker ulike behov. Barn og familier må kunne starte på ulike steder i tiltakskjeden, og bevege seg i den ene eller andre retning avhengig av behov. En av utfordringene til hjelpeapparatet blir å se og i større grad benytte seg av de ressursene som ligger på nivået:   Tilbud til alle.

Den andre presiseringen dreier seg om ordet forebyggende.

Det er et spørsmål som kan føre til endeløse diskusjoner. Vi slår fast at ethvert tilbud kan ha en forebyggende effekt for et barn/ungdom, men ikke nødvendigvis for en annen som likevel får dekket sine behov.

Vi skal kartlegge alt som kan tenkes å ha en forebyggende effekt på barnet/ ungdommen/ familien. Det vil si alle tilbudene som finnes for barn og unge i kommunene i forhold til oppvekst og psykisk helse:

 • offentlige tilbud
 • tilbud som gis av frivillig lag
 • tilbud som gis av frivillige foreninger
 • ulike typer foreldrestøttende arbeid
 • grupper
 • veiledningstilbud etc 

Til hjelp i kartleggingen kan man benytte tilbudskjema for kartlegging i Nettungen.

En av intensjonene med kartleggingen er at den skal gi en oversikt over alle aktuelle tilbud i kommunen både organisasjonenes tilbud og de offentlige, på de tre nivåene som det tidligere er referert til.

Utfordringen blir å presentere resultatet av kartleggingen på en oversiktlig måte, slik at de som skal vurdere helheten og mulighetene for å utvikle tiltakskjeder får et godt hjelpemiddel i denne prosessen.

I tillegg er det viktig å gjøre oversikten lett tilgjengelig både for fagpersoner og brukere. Dette er løst i Nettungen-verktøyet ved Pyramide-rapporten.

 • Kartlegging gir oversikt over kommunens totale tilbud til barn, unge og familer.
 • Resultatet kan brukes i planleggingsarbeid i forhold til enkelt-barn/ungdom/familier.
 • Resultatet kan brukes som underlag ved utarbeidelse eller revisjon av kommunale planer som omfatter barn og unge.

Hvis en benytter seg av Nettungen-modellen så er det allerede etablert en tverrsektoriell koordineringsgruppe som har ansvar for at kartleggingsarbeidet blir utført.
Hvis en velger ikke å benytte seg av denne modellen bør det likevel etableres en gruppe som får ansvar for å gjennomføre kartleggingen og følge denne opp for å sikre kontinuiteten i arbeidet.

 • Velg registreringsansvarlig.
  Én person i gruppen får rollen som registreringsansvarlig.  Dette betyr ikke at det er denne personen som skal utføre alt registreringsarbeidet, men at han eller hun er ansvarlig for at informasjon om tilbudene fremkommer. Den registreringansvarlige trenger ikke å ha spesielle datakunnskaper. 

Erfaring har vist at det er mest hensiktmessig at representantene fra de ulike etatene har ansvar for å se til at tilbud i deres regi kommer med i kartleggingen. Nettungens dataverktøy gir muligheter til å ha en eller mange registreringsansvarlige pr. kommune/etat.

Vi forutsetter at koordineringsgruppen har foretatt grunnarbeidet med å informere sine samarbeidspartnere om arbeidet som skal foretas (se 1. Forankring), og om at de vil bli viktige bidragsytere i kartleggingsarbeidet.

Koordineringsgruppens medlemmer har ansvar for at tilbud i regi av deres egen etat kommer med. I tillegg sendes det ut et skjema til alle etater i kommunen som har med barn og unge og gjøre, hvor de ble bedt om å registrere de tilbudene de har til denne målgruppen.

Frivillige lag og foreninger

Når det gjelder frivillige lag og foreninger blir kulturkontoret med sitt brede kjennskap og kontaktnettverk en sentral samarbeidspartner i registreringsarbeidet. I mange kommuner spiller kulturkontoret en viktig rolle  i forhold til å gi informasjon og skape dialog om det arbeidet som skal gjøres. I tillegg kan de bidra rent praktisk når det gjelder utsendelsen av informasjon og registreringsskjemaer.

I forbindelse med kartlegging av tilbud innenfor område psykisk helse er det utviklet en veileder som gir grundig innføring i hvordan kommunene kan fokusere på dette. Veilederen er utviklet med tanke på de kommunene som ønsker å benytte Nettungens dataverktøy, men kan også benyttes av andre kommuner som ønsker en hjelp til å rette et fokus mot dette arbeidsområde.

Her følger en kort liste som kan bidra til å klargjøre kartleggingsarbeidet før dere setter i gang.

 • Diskuter i gruppen hva dere ønsker å få ut av kartleggingen, og hvordan den skal benyttes
 • Lag en realistisk fremdriftsplan for praktisk gjennomføring av selve kartleggingen
 • Fordel ansvar i forhold til:

 • Informasjon til samarbeidspartnere
 • Innhenting av informasjon, og tidsramme for informasjonsinnhentingen
 • Registrering av data i Nettungen-vektøyet
 • Utarbeiding av oversikter med tidsramme for de kommunene som ikke er tilknyttet dataverktøyet
 • Kartlegging
 • Hele metoden