1. Forankring

For at prosessen med det tverretatlige samarbeidet skal fungere godt, er det viktig å ha rammebetingelsene på plass.

Sentralt står det å forankre arbeidet med Nettungen i administrativ og politisk ledelse. Erfaring viser at det er en stor fordel at dette er politisk behandlet. Forankringen bør gjøres gjennom en skriftlig avtale.

Det er ledelsen som kan sørge for gode rammebetingelser, og som kan ta avgjørelser som sikrer kontinuiteten i arbeidet. Dette gjøres bl.a ved å bestemme at

 • arbeidet skal prioriteres
 • at det skal settes av tid til det
 • at forholdene legges tilrette for at arbeidet kan bli utført

Oppgavene skal være knyttet til stilling og ikke til person.

Det enkelte medlem i den tverrfaglige koordineringsgruppa bør sitte som representant for en etat. Etaten må pålegges å sørge for at forholdene legges til rette slik at arbeidet med Nettungen kan utføres.

Erfaringer fra mange kommuner viser at det kan være vanskelig å nå ut til andre i organisasjonen, som f.eks. ansatte i skoler, barenhager, helsestasjoner, barnevern, kulturkontor, osv.
Derfor er det viktig at:

 • Medlemmene i gruppa må sørge for å informere om arbeidet med Nettungen innad i egen etat
 • Informer også andre samarbeidspartnere så tidlig som mulig
 • Benytt de samarbeidsfora som allerede eksisterer for å gi informasjon
 • Alle som arbeider med barn og unge i organisasjonen skal være gitt en mulighet til å få denne informasjonen
 • Frivillige lag og foreninger bør også informeres, de blir nødvendige informanter når tilbud skal kartlegges, og er med sine varierte tilbud en viktig ressurs i lokalsamfunnet
 • Etablere rutiner for informasjon og tilbakemeldinger. Forankringsarbeidet oppover og nedover i organisasjonen må være en oppgave som kontinuerlig vies oppmerksomhet.

Forankringsarbeidet vil variere fra kommune til kommune avhengig av kommunestørrelse, hvordan kommunen er organisert og hvilket kontaktnett de har fra før av.

Forankring av et arbeid foregår kontinuerlig. Det anbefales å lage rutiner for tilbakemelding til ledelsen og andre viktige samarbeidspartnere. Dersom det allerede finnes kommunikasjonskanaler som fungerer trenger man ikke legge opp til nye møter etc. Benytt de kanalene og mulighetene som eksisterer. Gode rutiner for tibakemeldinger og informasjon bidrar til å skape engasjement og å sikre kontinuiteten i arbeidet.

Her er noen eksempler på hvordan noen kommuner har gjort dette:
 • Kopi av møtereferater
 • Halvårlige/årlige oppsummeringer av arbeidet
 • Faste halvårlige møter med ledelse/samarbeidspartnere
 • Koordineringsgruppen har arrangert informasjonsmøter for ledelse og samarbeidspartnere
Pyramide-rapporten og de andre oversiktene fra Nettungen kan også benyttes i informasjonsarbeidet.
Her får du en kort sjekkliste for forankringsarbeide i kommunen:

 • Det sendes en henvendelse til ledelsen med grundig informasjon om:
  • hvorfor det er ønskelig å etablere en tverretatlig gruppe som skal ha ansvaret for å koordinere og styrke det forebyggende arbeidet overfor barn og unge
  • hva arbeidet skal gå ut på, forslag til mandat med konkretisering for arbeidsgruppa
  • hvem som bør involveres i dette samarbeidet
  • de rammebetingelser som er ønsket for å sikre kontinuitet, blant annet at arbeidet blir prioritert, og at deltakelse er knyttet til stilling og ikke person
 • Det vurderes om etableringen av arbeidsgruppen bør bli politisk behandlet
 • Det sørges for informasjon på et tidlig tidspunkt til andre samarbeidspartnere både innenfor og utenfor organisasjonen
 • Det utarbeides rutiner for tilbakemeldinger og informasjonsflyt

 • Forankring
 • Hele metoden