2. Etablering av en tverretatlig koordineringsgruppe

For å starte og koordinere det tverretatlige samarbeidet i modellen Nettungen, skal det etableres en koordineringsgruppe.

Før man starter arbeidet med etablering av en gruppe må det undersøkes om det allerede finnes en gruppe som kan påta seg oppgaven. Kanskje kan en eksisterende gruppe gis et utvidet mandat, og eventuelt ta inn en eller flere nye medlemmer.

Erfaringer fra flere kommuner viser at det ofte etableres nye grupper for hvert prosjekt eller satsningsområde kommunene velger å delta i. Resultatet kan bli at innsatser som retter seg mot samme målgruppe ikke settes inn i en sammenheng. Foruten å representere en sløsing med kompetanse og ressurser, vil en slik praksis kunne føre til at en mister oversikten og at det blir vanskelig å koordinere arbeidet. 

Hvis alle grupperingern som arbeider med barn og unge skal være representert i koordineringsgruppa, kan denne bli for stor, og det er lett å tenke at den derfor blir uhåndterlig. Erfaringer fra kommunene viser at gruppestørrelsen varierer fra 3 til 10 personer. Det er viktig å se på hva som er hensiktsmessig lokalt, og være fleksibel i forhold til gruppestørrelsen. 

En måte å motvirke mangelen på representasjon i den tverrfaglige koordineringsgruppen er å etablere samarbeids- eller ressursgrupper. Disse gruppene kan være en type samarbeidsfora hvor deltakerne representerer et bredt spekter av etater og organisasjoner, et utvidet nettverk av personer som arbeider med barn og unge i kommunen. Både kirke, politi og frivillige organisasjoner kan være blant deltakerne. Gruppene som møtes med jevne mellomrom, blir viktige diskusjonspartnere, de kan ha uttalerett i saker og de kan hjelpe til med konkrete arbeidsoppgaver.

Dette er viktig når dere skal etablere den tverretatlige koordineringsgruppen:
 • Finn ut om det finnes en gruppe fra før som kan ta dette ansvaret
 • Foreslå å etablere en gruppe som involverer flest mulig men som er realistisk i forhold til de ressurser kommunen har
 • Vurder å opprett en samarbeidsgruppe som et supplement til koordineringsgruppa

Det må være et klart siktemål med det samarbeidet som etableres gjennom etableringen av gruppen. Derfor er det nødvendig med et mandat for arbeidsgruppen.

"Å koordinere og utvikle det forebyggende arbeidet rettet mot barn, unge og deres familier"
 

Dette er et vidt mandat og for å gjøre det håndterlig er det nødvendig å konkretisere hva en legger i dette.

I Nettungen-sammenheng vil det si at koordineringsgruppen skal:

 • Ha oversikt over satsingsområder, planer og prosjekter
 • Ha oversikt over økonomiske og faglige ressurser og sørge for at disse blir benyttet på best mulige måte
 • Ha ansvar for oppdateringen av den kartleggingen som er foretatt. Dette må ytterligere konkretiseres – hvilke rutiner skal det legges opp til her?
 • Ha ansvar for å vurdere helheten i de forebyggende tilbudene - og de forebyggende barne- og ungdomsplanene. Undersøke hvilke planer kommunen har som omhandler barn og unge
 • Påse at kommunene har en godkjent plan for barn og unges psykiske helse
 • Se planene i sammenheng med annet planarbeid
 • Ha høringsansvar for planer som omfatter barn og unge
 • Kreve at det utarbeides en tiltakskonkretisering for nye tilbud som drives for offentlige midler, og sørge for at disse blir evaluert

Det er selvfølgelig nødvendig å tilpasse disse punktene den virkeligheten som gjelder i hver kommune.
Noen av oppgavene er det nødvendig å være ferdig med før en kan begynne på de andre.
Flere av oppgavene har et langsiktig perspektiv. Derfor er det klokt å sette opp en prioritert liste, og lage en realistisk fremdriftsplan. 

Mandatet må gjennomgås og diskuteres med medlemmene i gruppa slik at det foreligger en felles forståelse av hva som ligger i de ulike punktene.

Her er en kort sjekkliste for mandatet for den tverretatlige koordineringsgruppen i Nettungen.
 • Utarbeid et mandat
 • Konkretiser mandatet, tilpass til egen virkelighet
 • Påse at de elementene som er understreket for Nettungen-modellen er med i konkretiseringen
 • Diskuter mandatet dere i mellom slik at dere har en felles forståelse av hva dere legger i de ulike elementene
 • Ta fatt på en oppgave av gangen og sett opp en realistisk fremdriftsplan for hver av oppgavene.
 • Etablering
 • Hele metoden