Velkommen til Nettungen!

Nettungen er en modell for koordinering og drift av det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet. Modellen består av en metode og et internettbasert verktøy, NU Plan - for å registrere og publisere tilbud til barn, unge og deres familier i Norge.

Metoden retter seg mot kommuner og kommunens samarbeidspartnere innenfor det forebyggende arbeidet blant barn, unge og deres familier. Samarbeidspartnere som kan bruke NU-verktøyet er region/fylke og ikke-offentlige eller frivillige organisasjoner.

Samarbeidsmodell

Metoden og verktøyet fokuserer på samarbeid mellom forskjellige fagområder og nivåer i forvaltningen. Nettungens hovedmål er å gi kommuner og organisasjoner et egnet verktøy for samarbeid, planlegging og drifting av sine tilbud rettet mot målgruppen barn, unge og deres familier.

Verktøyet ivaretar den offentlige strukturen i tilbudsflommen, der staten er øverste nivå med tilbud, retningslinjer og føringer for kommunenes arbeid. Tilbud på regions og fylkesnivå benyttes av kommunen i deres planlegging  og inngår som en del av helheten. Andre organisasjoner sine tilbud til denne målgruppen inngår som et supplement til de offentlige tilbudene.
Les mer om Nettungen-modellen...

Nettungen og psykisk helse

Nettungen er tilrettelagt for tilbud som retter seg spesielt mot barn i risikosoner og diagnosegrupper innen psykisk helse. Dette gjelder både i metoden og i verktøyet. Dette betyr at tilbud til disse gruppene kan kartlegges, fremvises og ses i sammenheng med de øvrige tilbudene i Nettungen. Man kan også få oversikt over tilbud som retter seg mot spesielle målgrupper og risikosoner. Les mer om Nettungen og Psykisk helse her...

Nettungen metoden

Metodedelen i Nettungen beskriver et opplegg for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i kommunen i tillegg til samarbeid på tvers av nivåer. Metoden omfatter hele prosessen fra kartlegging av tilbudene, planlegging av tiltak, frem til presentasjon for saksbehandlere, spesialister og publikum – og er foreløpig den eneste anerkjente metoden som går så bredt ut i det forebyggende arbeidet.
Les mer om metoden her...

Nettungen-verktøyet NU Plan

NU Plan er et verktøy som tilrettelegger for deling av informasjon mellom etater, seksjoner, kommuner, fylker og organisasjoner. Tilbudene er de sentrale elementene, og den mangeartede bruken av disse ivaretas gjennom strukturene i verktøyet ved at de synliggjøres i relevante sammenhenger.

En kommune, region eller organisasjon har selv kontroll over registrering og publisering av egne tilbud. Dette sikrer kvaliteten på data. Tilbud som eies av andre enn kommunen, feks. frivillige organisasjoner eller enheter på regionsnivå vil fremkomme i kommunens tilbudsoversikt dersom tilbudets geografisk dekningsområde inkkluderer kommunen. Samarbeid om tilbud mellom nærkommuner, interkommunalt samarbeid synliggjøres via de samme mekanismene.

Nettungen.no er nettsidene hvor tilbudene vises frem. Her kan man bla seg nedover i de geografiske strukturene via menyene, eller man kan søke frem de tilbudene man er interessert i etter forskjellige søkekriterier. Alle tilbud i databasen inneholder detaljerte beskrivelser og kontaktinformasjon.
Les mer om NU Plan her...

Pyramiden i Nettungen er en grafisk fremstilling av tilbudene fordelt etter ansvarsområder. Pyramiden gjenspeiler måten tilbudene er kartlagt på, nemlig gjennom de tre nivåene:

  • Hjelpetilbud
  • Tilbud til de som trenger mer
  • Tilbud til alle
Pyramiden i Nettungen - en metode for kartlegging og planlegging av tilbud i en kommune.

På hvert nivå i pyramiden finnes det pyramiderom som grupperer tilbudene. Et pyramiderom representerer et ansvarsområde der det f.eks. kan finnes lovpålegg om at en kommune skal ha tilbud.
Les mer om Pyramiden her...

Tilbudene

Nettungen blir kontinuerlig oppdatert av de organisasjoner, kommuner, fylker som er ansvarlig for tilbudet. Databasen vil dermed alltid inneholde "levende" tilbud.
Kommuner, fylker, regioner, stat og organisasjoner på tvers av den offentlige tjenestestrukturen kan presentere sine tilbud i Nettungen. Tilbudene i databasen blir tilgjengelige for kommunen og deres planleggingsformål dersom tilbudet har geografisk dekning i den aktuelle kommunen - uansett hvem som eier tilbudet.

Last ned Nettungen-brosjyren(pdf)

  • Hovedside